Obchodní podmínky

Obchodní společnosti:

OMNI POINT s.r.o.
se sídlem Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo (IČO): 272 45 993
daňové identifikační číslo (DIČ): CZ27245993
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107321
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.velkykosik.cz nebo katalogu VELKÝ KOŠÍK

 

Seznam provozoven:

Rytířská 411/4, 110 00 Praha 1 (nejedná se o kamennou prodejnu)
provozní doba: po–pá 7:00–20:00, so 8:00–16:00
telefon: 245 008 200
email: info@velkykosik.cz

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OMNI POINT s.r.o., se sídlem Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 272 45 993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107321 (dále jen „prodávající“) byly zpracovány dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), a dalších obecně závazných právních předpisů.

1.2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.velkykosik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Dále může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (jako například poplatek za likvidaci elektroodpadu apod.). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny nejsou závazné v případě zjevných chyb. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, příp. uzavření smlouvy odmítnout.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací objednávky, ale pouze potvrzením o jejím doručení prodávajícímu.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení nebo upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout, a to zejména z důvodu změny ceny objednaného zboží, vyprodání zásob nebo jiné nedostupnosti objednaného zboží nebo z důvodu opakovaného porušení povinnosti kupujícího nebo opakovaného nevyzvednutí objednaného zboží. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu vrácena.

3.9. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že je kupujícím zvolena možnost uhradit zboží až při jeho převzetí, tj. úhrada v provozovně nebo výdejním místě prodávajícího nebo doručení na dobírku, je kupní smlouva uzavřena až převzetím zboží kupujícím.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na výdejním místě,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 272651712/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
 • bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.
 • odloženou platbou prostřednictvím služby společnosti Skip Pay s.r.o.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

4.3. Platba „Skip Pay“ je poskytována společností Skip Pay s.r.o., IČ: 07093331, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 15000 Praha 5 (dále jen “Skip Pay”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Skip Pay, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „Skip Pay “. Kupující volbou služby Skip Pay prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Skip Pay” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky. V případě, že Kupující využije službu „Skip Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Skip Pay, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či služby. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Skip Pay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Skip Pay” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb. Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Skip Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Skip Pay, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „Skip Pay“.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (expediční poplatek) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu doručení zboží kupujícímu.

4.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 obchodních podmínek), nebo v případě, kdy kupující v minulosti opakovaně nepřevzal objednané zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je součástí zásilky.

4.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, ledaže je výslovně stanoveno prodávajícím jinak.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení (akceptace) objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí v provozovně nebo výdejním místě a zároveň úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než vyplývá z uzavřené kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci.

5.6. Z důvodu prodeje zahraničního zboží se v balení zboží nemusí vždy vyskytovat návod k použití v českém jazyce. V těchto případech obdrží kupující český návod k použití zboží v elektronické formě při potvrzení objednávky.

5.7. V případě, že je způsob dopravy nebo dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (tj. mimo prodávajícím nabízené možnosti dodání zboží), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.

5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jsou upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího (viz čl. 10 obchodních podmínek).

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory, zubní kartáčky, sluchátka), od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

6.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 6.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení zde: Odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího:

Andreas Schmid logistik
VELKÝ KOŠÍK
Osvobození 535
27303 Stochov

nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@velkykosik.cz.

6.4. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu zboží způsobem, kdy náklady zaplatí prodávající (např. prostřednictvím odpovědního štítku pro zpětné zaslání), je prodávající oprávněn tyto náklady spojené s vrácením zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. V souladu s ust. § 1832 odst. 2 občanského zákoníku vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pokud tedy kupující zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, prodávající není povinen mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit. Prodávající zároveň není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to z provozních důvodů, či pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží v přiměřené lhůtě (např. z důvodu nedostupnosti objednaného zboží), nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím či opakovaně neodebral objednané zboží. V případě, že již kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu vrácena.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li výslovné ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci či v případě, že kupující nepřevezme věc, přestože mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.7. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, poskytuje prodávající záruku na veškeré zboží v délce 2 roky. Záruka na baterie a akumulátory činí 6 měsíců.

7.8. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití) v důsledku (I) mechanického poškození zboží, (II) elektrického napětí s výjimkou běžných odchylek, (III) použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, (IV) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, (V) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, (VI) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, (VII) vznikla-li vada v důsledku úpravy kupujícím, (VIII) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí, (IX) použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, (X) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, (XI) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

7.9. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího (viz bod 11 obchodních podmínek).

 

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@velkykosik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna nebo na telefonu 299 149 009 (po–pá 9:00–17:00 hod.) ev. pro předplatitele na čísle 241 404 922 (po–pá 8:00–17:00 hod.).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2. Prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

9.3. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: Informace o zpracování osobních údajů.

 

10. DODACÍ PODMÍNKY

10.1. Prodávající zasílá zboží v rámci ČR kurýrní službou GLS nebo Českou poštou na dobírku (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Zboží lze dále osobně odebrat na některém z výdejních míst sítě Zásilkovna.

10.2. Kupující zaplatí cenu zboží spolu s expedičním poplatkem podle níže uvedeného rozpisu:

 • do 499 Kč včetně: doprava 69 – 119 Kč + platba 29 – 39 Kč + váhový příplatek 49 – 199 Kč
 • od 500 do 1999 Kč včetně: doprava 39 – 79 Kč + platba 29 – 39 Kč + váhový příplatek 49 – 199 Kč
 • od 2000 Kč včetně: doprava ZDARMA + platba 29 – 39 Kč + váhový příplatek 49 – 199 Kč
 • Osobní odběr na Vámi zvoleném výdejním místě je zdarma* při objednávce od 2000 Kč včetně!
  *Splňuje-li zásilka limity na rozměr a maximální váhu stanové dopravcem.

10.3. Nedodané zboží není automaticky doposláno.

10.4. Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávající na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

10.5. Prodávající nabízí následující možnosti úhrady kupní ceny a nákladů dodání:

 • Osobní odběr - poplatek 29 Kč
  Platba hotově při převzetí na kupujícím zvoleném výdejním místě.
 • Dobírka - poplatek 39 Kč
  Platba při převzetí zásilky od doručovatele.
 • Platba převodem na účet - poplatek 0 Kč
  Převod na účet prodávajícího číslo 272651712/0300. Po přijetí objednávky jsou kupujícímu sděleny emailem potřebné údaje k platbě – částka a variabilní symbol včetně uváděného čísla účtu.
 • Platební karta online - poplatek 0 Kč
  Kupující bude přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. po odeslání objednávky ve třetím kroku nákupního košíku.
 • Odložená platba - poplatek 0 Kč
  Kupující bude přesměrován na službu společnosti Skip Pay, která vyhodnocuje zákaznické objednávky. Projde-li zákazník schválením, má možnost nákupu prostřednictvím odložené platby.

10.6. V případě, že kupující objedná zboží jiným způsobem než prostřednictvím webového rozhraní (tj. písemně, telefonicky nebo pošle e-mail), prodávající zašle zásilku pouze na dobírku.

10.7. Informativní lhůty pro dodání zboží:
Objednávky kupujícího obsahující zboží skladem zpracovává prodávající nejpozději následující pracovní den. Doba doručení se liší dle zvoleného typu dopravy a aktuální situace vytíženosti zvoleného dopravce. Pokud objednávka kupujícího obsahuje zboží „na objednávku“ nebo v předprodeji, pak je zboží odesíláno, až když je obsah objednávky kompletní, není-li s kupujícím domluveno jinak.

10.8. Kupující je povinen ihned při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

10.9. V případě převzetí zásilky se zbožím poškozeným zřejmě vlivem přepravy je kupující povinen poškození ohlásit, a to nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky v elektronické podobě na adresu info@velkykosik.cz, případně telefonicky na čísle 245 008 200. V případě, že prodávajícímu vznikne škoda z důvodu opožděné reklamace zboží poškozeného vlivem přepravy, je prodávající oprávněn případnou škodu po kupujícím vymáhat.

 

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

11.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11.3. Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání, nekvalitní přehrávací mechaniky nebo nebyly dodrženy stanovené parametry počítače pro instalaci a užívání PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

11.4. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Je-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, lhůta se zkracuje do data vyznačeného na obalu zboží. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

11.5. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese:

Andreas Schmid logistik
VELKÝ KOŠÍK
Osvobození 535
27303 Stochov

Zboží nelze zaslat zpět dobírkou – nebude převzato! Nebo v elektronické podobě na adresu info@velkykosik.cz.

11.6. Zásilka musí při uplatnění reklamace obsahovat veškeré reklamované zboží včetně kompletního příslušenství. Nedodá-li kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

11.7. Prodávající doporučuje přiložit při uplatnění reklamace kopii dokladu o zakoupení (či jiným vhodným způsobem doložit koupi zboží) a dále podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího a zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

11.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

11.9. Kupující může v rámci oprávněné reklamace podle svého výběru požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

11.10. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

11.11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11.12. Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal* u audio, audiovizuálních a datových nosičů, zejména CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a dalších typů nosičů v nabídce prodávajícího.
Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, lze zboží bezplatně vyměnit za zboží o shodné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal* zboží.
* některé tituly CD/MC/VHS/DVD nejsou dodavatelem baleny do ochranné fólie

11.13. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

11.14. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží bude posouzen až v rámci reklamačního řízení.

11.15. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí.

11.16. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty přiměřeně prodlužují o čas, ve kterém požadovaná součinnost kupujícím nebyla poskytnuta.

11.17. Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím.

11.18. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, kdy výměna zboží není možná z důvodu, že se zboží přestalo vyrábět nebo je z objektivních důvodů nikoli pouze dočasně nedostupné, nebo v případě, kdy není schopen z objektivních důvodů vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů a zároveň kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty pro vyřízení reklamace.

11.19. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, či případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.20. O vyřízení reklamace bude kupující informován telefonicky nebo emailem.

11.21. Kupující je povinen zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, tato lhůta neuplyne dříve než 60 dnů od přijetí reklamace. Při prodlení s převzetím může být prodávajícím účtováno po marném uplynutí lhůty skladné za uložení zboží ve výši 10 Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží po předchozím upozornění kupujícího prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

11.22. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

11.23. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace, zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace, prodávající je povinen nahradit nejnižší nutně vynaložené náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

11.24. Reklamační formulář v tiskové verzi lze stáhnout zde: Reklamační formulář.

11.25. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou ustanoveními tohoto reklamačního řádu dotčena.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování OMNI POINT s.r.o., Rytířská 411/4, 110 00 Praha 1 (nejedná se o kamennou prodejnu), adresa elektronické pošty info@velkykosik.cz, telefon: 245 008 200.

12.5. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.6. Veškeré elektrospotřebiče je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, který se nachází nejblíže bydlišti či sídlu kupujícího.

12.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 02. 05. 2024.